"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Chia Tay Đi, Chia Tay Thôi

Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn
Tiếng hát: Đông Nguyễn