"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Ta Làm Thơ Cho Vui Vẻ Tháng Ngày

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Trần Ngọc Nhàn
Hòa-âm: Trần Ngọc Nhàn
Tiếng hát: Như Loan