"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Tuyết Rơi Lạnh Hồn Tôi

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Ngọc Quy