"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Tình Cha

MusicIcon

Nhạc: Thanh Ngọc
Hòa-âm: Nguyễn Tiến Dzũng
Tiếng hát: Thanh Ngọc