Em Đi Học

Nhạc: Mai Đằng
Hòa-âm: Thanh Ngọc
Tiếng hát: Thanh Ngọc