"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Em Đi Học

Nhạc: Mai Đằng
Hòa-âm: Thanh Ngọc
Tiếng hát: Thanh Ngọc