Dáng Xuân

Nhạc: Thiện Lý
Hòa-âm: Đức Nam
Tiếng hát: Đức Nam