"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Tết Đến Xuân Về

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.6% Viet Nam
United States of America 20.5% United States of America
Canada 4.5% Canada
Japan 2.4% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000539