"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Xuân Mới Về

MusicIcon

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Từ Duy
Tiếng hát: Bích Hảo
Phòng Thâu: Đức Luân

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.0% Viet Nam
United States of America 31.4% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.2% Japan

Total:

17

Countries
360000938
Today: 198
Yesterday: 394