Xuân Lại Về

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Y Dung