"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Lời Thề Bên Giòng Sông Hóa

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Thái Nguyên
Tiếng hát: Bắc Giang