"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Gọi Mặt Trời Cho Việt Nam

Thơ: Cát Biển
Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Duy, Thùy Dương