Biết Lấy Gì... Trong Ngày Hội Lớn

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Đoan Nguyễn, Quang Nhật