"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Biết Lấy Gì... Trong Ngày Hội Lớn

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Đoan Nguyễn, Quang Nhật