"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Lên Đường

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư