Lên Đường

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư