"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Tiếng Trống Đêm Xuân

MusicIcon

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Phú, Thảo Ngân