"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Thanh Niên Ca Khúc

Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Phú