Việt Nam Thắm Tươi

Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Lan