"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Việt Nam Thắm Tươi

Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Lan