"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Giọt Lệ Trưng Vương

Thơ: Dã-Tràng Biển Đông
Nhạc: LMST
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Phương Dung