"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Lên Đường Bảo Vệ Quê Hương

Nhạc: Ái Hoa, Công Diên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Châu Thùy Dương, Quốc Duy