Lên Đường Bảo Vệ Quê Hương

Nhạc: Ái Hoa, Công Diên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Châu Thùy Dương, Quốc Duy