Gió Nổi Cơn Giông

Thơ: Dã-Tràng Biển Đông
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư