"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

 

 

Phiêu Bồng

 

Tối qua ngủ ở lều xanh, 

Thấy đời trơ trọi tưởng mình thanh cao

Thì ra vẫn cõi lao đao.... phiêu bồng

August 6th, 2020

 

20cbxppb1 

 

Adventure

 

Last night, we slept in that green tent,

Seeing life as barren, deserted, raw, 

              and I thought I was all of that

It turned out life is a realm of struggle, labor... 

                      and yet adventurous!

 

Bạch Xuân Phẻ