Thảm Kịch Môi Trường

Hãy chia sầu cùng tôi
Hoa; mặt trời còn đó
Khói bụi bay ngập trời
...
Thở sâu... buông thất vọng

 

Our Environmental Tragedy

Please share the sorrow with me

The sun; the flower is still there

The smoke and ash are flying everywhere

...

Take a deep breath and letting go of our disappointment.


Bạch Xuân Phẻ