"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

 

 

Thảm Kịch Môi Trường

Hãy chia sầu cùng tôi
Hoa; mặt trời còn đó
Khói bụi bay ngập trời
...
Thở sâu... buông thất vọng

 

Our Environmental Tragedy

Please share the sorrow with me

The sun; the flower is still there

The smoke and ash are flying everywhere

...

Take a deep breath and letting go of our disappointment.


Bạch Xuân Phẻ