"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Con Heo Đất

Kính tặng các bà mẹ nghèo Việt Nam

Mẹ tảo-tần những chuỗi ngày khó nhọc
Dành từng đồng nuôi mãi một con heo.
Rồi năm tháng con lớn lên đi học...
Ôi nhớ thương con heo rỗng quê nghèo!

Nguyễn Hoàng Lãng Du