Tiếng Gọi

 

Ôi Việt-Nam hàng ngàn năm khói lửa!
Máu Cha Anh nhuộm đỏ vạn con đường.
Trong giông-bão còn vang ngàn vó ngựa
Giục-giã người vùng dậy giữ Quê-Hương…

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du