"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Giao Tình

 

Đường mây vào còi mênh-mông
Thấy trong suơng sớm nắng hồng lung-linh.
Mới hay Trời Đất giao-tình...


Nguyễn Hoàng Lãng Du