"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Cung Bậc

 

Bỗng trong tiếng hát tuyệt-vời

Thấy thơ, thấy nhạc, thấy đời viễn du;

Dư-âm đọng cả ngàn thu;

Phố hoa cũng có sương mù núi cao.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du