Biến-Cố Cuộc Đời

1.

Bỗng đâu trời đất đổi mầu,

Cái thân tự tại lộn đầu đảo-điên,

Núi cao sương trắng nửa triền.

Sông sâu vẫn chẩy liên-miên cuối trời.

2.

Tưởng đâu sét đánh bên đời,..

Bánh xe định-mệnh gọi người lãng-du.

Mơ-màng  lẫn-lộn thực-hư,

Tay đau xé cuốn thiên thư cả cười.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du