Chung Đường

Em hát cho anh bài ca hùng-tráng,
Lửa ngút-ngàn thương vận nước điêu-linh.
Đời chúng ta là muôn ngàn chén đắng,
Uống cùng nhau làm mật ngọt cho mình.

Nguyễn Hoàng Lãng Du