"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

      Chung Đường

Em hát cho anh bài ca hùng-tráng,
Lửa ngút-ngàn thương vận nước điêu-linh.
Đời chúng ta là muôn ngàn chén đắng,
Uống cùng nhau làm mật ngọt cho mình.

Nguyễn Hoàng Lãng Du