"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Giọt Lệ Trưng Vương

Mặc áo nhung vàng thay áo tang,
Em cùng quân quyết tiến lên đàng,
Đuổi lũ tham-tàn ra ải bắc,
Một dải giang-san lừng tiếng vang.

Cờ chiến tung bay thay cờ tang,
Trên đầu voi tuốt kiếm lên đàng.
Rực-rỡ xiêm ngoài trong áo trắng,
Đuổi lũ gian-tham về bắc quan.

Lạnh-lùng băng-giá ngai vàng,
Lệ thương đẫm gối mơ màng.
Chẳng thiết cao sang,
Quyết giữ thân vàng,
Mốt mai giặc đến lên đàng đấu-tranh.

Mặc áo tang trong phòng loan,
Ơ-hờ năm ngón gãy cung đàn
Ôi tiếng lệ cầm rơi trong đêm vắng.
Lạnh buốt tâm can... Ngày mới sang

Dã-Tràng Biển Đông