"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Cô Gái Bái-Thượng

Thương người con gái trong làng
Dưới ánh trăng tàn mài kiếm bên sông.
Tháng ngày vất-vả gánh-gồng,
Đôi vai trĩu nặng nước-non quê nhà.

Dã-Tràng Biển Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries