Trên Chùa

Cho V.

Áo em biếc cội mai gầy,
Đồi xanh chim hót động ngày khói sương.
Mắt xa trong cõi trầm hương,
Pháp Hoa Kinh niệm thơm đường người đi.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du