"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **
Trong Vườn Hoa Bưởi Số bài viết:  5068
Trong Vườn Hoa Phượng Số bài viết:  53
Trong Vườn Hoa Sen Số bài viết:  115
Trong Vườn Hoa Lan Số bài viết:  3