"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.4% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries