"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Một Số Đề Tài Mới Về Ung Thư --- Tìm Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
12 Tế Bào Gương Và Chứng Tự Kỷ --- Tìm Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
13 Anh Em, Thứ Tự Sinh Ra,Tính Tình Và Đồng Tính Luyến Ái --- Tìm Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
14 Song Ngữ Làm Bịnh "Lẫn" Xuất Hiện Chậm --- Tìm-HIểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
15 Chứng Liên Kết Giác Quan (Synesthesia) --- Tìm-Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
16 Kinh Nghiệm Chết Hụt --- Tìm Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
17 Viết Và Tác Dụng Trên Sức Khỏe --- Tìm-Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
18 Epigenome : DNA Không Là Định Mệnh --- Tìm-Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
19 Gen Tự Kỷ Lan Toả Như Thế Nào --- Tìm-Hiểu Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền

Trang 2 / 2

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine