"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Ngâm Thơ

 

   
 

Nghe Ngâm Thơ

 

Học Ngâm Thơ
   
   

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.1% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries