"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Vọng Cổ

 

   
 

Nghe Vọng Cổ

  Dẫn-Giải Vọng Cổ