"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Giã Từ Đôi Mắt Nai

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Ngọc Quy