"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Dâng Ngọn Lửa Hồng --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 Khúc Hát Dâng Hoa --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Giới Trẻ Giáo Xứ Tân Sa Châu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Giáo Xứ Bình An Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Thiếu Nhi Giáo Xứ Đa Minh Dâng Hoa Kính Mẹ - Tung Hô Mẹ Maria --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Thiếu Nhi Dâng Hoa (Thiếu Nhi Giáo Xứ Đa Minh) --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Trầm Hương
37 Mùa Hoa Về Rồi --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Trầm Hương
38 Dâng Hoa - 4 ---- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Dâng Hoa - 3 ---- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Dâng Hoa - 2 --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine