"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Dâng Hoa 1 --- Dâng Ca Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Khấu Đầu Bái Lạy - Tiếng Hát Mai Hậu --- Dâng Ca Kính Mẹ Tác-Giả: Trầm Hương
43 Tạ Ơn - Tiếng Hát Thùy Dương --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Tiến Dâng Mẹ --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Tiến Hương --- Thánh Ca Ngợi Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Tiến Hương --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Mân Côi Dâng Mẹ --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Dâng Hoa Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Ngũ Bái ---- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Thế Thông
50 Cách Hoa Tuyệt Vời (Phan Đinh Tùng) --- Dâng Hoa Kính Mẹ Tác-Giả: Trầm Hương

Trang 5 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine