"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Những Bài Thúy Mùi (Diễn Ngâm Thúy Mùi) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 7 Bài Thơ Ngâm Hay (Huyền Phin) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Những Bài Thơ Hay (Quốc Anh, Hồng Ngát) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Những Bài Thơ Hay - Phần 3 (Nhiều Nghệ Sĩ Diễn Ngâm) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Chương Trình Ngâm Thơ Buâng Khuâng Mùa Hạ --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Những Bài Thơ Hay - Phần 1 (Nhiều Nghệ Sĩ Diễn Ngâm) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 Công Cha (Huyền Phin) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
58 Tình Cha (Tiểu Muội) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Thái Tài
59 Tràng Giang (Tô Kiều Ngân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Huy Cận
60 Hoàng Thành Hà Nội (Thúy Đạt) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 6 / 41

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine