"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homere (bài 13) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
62 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homère (bài 12) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
63 Yên Đài Thu Vịnh của Sứ Thần Đoàn Nguyễn Tuấn --- Viện Tài-Liêu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
64 Nguyễn Du Qua Di-Tích Hoàng-Sào --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
65 Sử Thi Iliade --- Thi-Hào Homère (bài 11) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
66 Suy Tư Bên Tượng Eve Của Vị Vua Lưu Đầy Tử Xuân Hàm Nghi --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
67 Sử Thi Iliade --- Thi-Hào Homère (bài 10) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
68 Nguyễn Du Qua Mộ Tỷ-Can --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
69 Sử Thi Iliade-Thi Hào Homère (bài 9) --- Viện Tài-LIệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
70 Nguyễn Du Qua Đất Cũ Triệu-Đà --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
71 Sử thi Iliade-Thi Hào Homère: Hector Đấu Với Ajax (bài 8) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ
72 Nguyễn Du Đi Qua Thương Ngô --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
73 Sử thi Iliade: Diomède và Glaucos Nhìn Nhau Anh Em (bài 7)--- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ
74 Nguyễn Du Viết Về Nhạc Phi --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
75 Sử thi Iliade: Chiến Công Tướng Diomède (bài 6) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ
76 Nguyễn Du Qua Mộ Âu Dương Tu --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
77 Sử thi Iliade: Agamemnon Chuẩn-Bị Tiến-Công (Bài 5) --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ
78 Nguyễn-Du Qua Quản-Trọng Tam Qui Đài --- Viện Tài-Liệu Trâu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
79 Sử Thi Iliade ( Bài 4)--- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên)
80 Quế-Hiên Nguyễn Nễ, Đỉnh Núi Cao Thi Trận Nước Nam --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 4 / 12

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine