"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Nguyễn Du Qua Kê Khang Cầm Đài --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
62 Quân Tham Chiến Sử Thi Iliade --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
63 Nguyễn Du Qua Hàm-Đan --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
64 Nguyễn Du Qua Mộ Kỳ Lân --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
65 Nguyễn Du Qua Cầu Dự-Nhượng và Qua Quê Cũ Kinh-Kha --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
66 Sử Thi Iliade Thi Hào Homere 2 --- Viện Tài Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
67 Sử Thi Iliade Thi Hào Homere --- Viện Tài Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
68 Nguyễn Du Thăm Di-Tích Thời Tam Quốc --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
69 Nguyễn Du Qua Phục-Ba Miếu --- Viện Tài-.Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
70 Nguyễn Du Viết Về Hàn Tín --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
71 Sở Bá Vương Hạng Vũ Qua Thơ Các Thi Hào VN --- Viện Tài-Liêụ Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
72 Đằng Vương Các - Vương Bột (649-675) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
73 Nguyễn Du và Cây Liễu Xưa Đền Mạnh-Tử --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
74 Nguyễn Du Qua Nhà Cũ Liễu Tông Nguyên --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
75 Nguyễn Du Qua Sông Hoài Nhớ Văn Thiên Tường --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
76 Tiểu-Sử Nguyễn Du Qua Những Phát-HIện Mới --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
77 Tử Xuân Hàm Nghi (1872-1942), Vị Vua Lưu-Đày Trở Thành Nghệ-Sĩ--- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
78 Nhạc-Dương Lâu - Hồ Động-Đình Qua Thi-Ca Các Sứ-Thần Việt-Nam --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
79 Hoàng Hạc Lâu Qua Thi-Ca Các Sứ-Thần Nước Nam --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
80 Nguyễn Du Qua Đình Tô Tần --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 4 / 11

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine