"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
161 Thần Khúc Của Dante Alighieri (Bài 4) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
162 Học Thuyết Văn-Học: Truyện Ngắn Qua Những Tranh Cãi --- Viện Bàn Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
163 Học Thuyết Văn-Học: Truyện Ngắn Ý-Thức Và Cảm-Nhận --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
164 Học Thuyết Văn-Học: Ví Dụ Truyện Chuyển Đổi Hiện-Thực --=Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
165 Học Thuyêt Văn Học: Chuyển-Đổi Hiện-Thực (Transrealism) --- Viện Bàn Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
166 Giới-Thiệu Học-Thuyết Dramatica --- Viện Bàn Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
167 Học-Thuyết Văn-Học: Tình-Hình Tiểu-Thuyết Và Truyện Ngắn --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
168 Học-Thuyết Văn Học: Sinh-Mệnh Truyện Ngắn --- Viện Bàn Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
169 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 8) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
170 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 7) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
171 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 6) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
172 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 5) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
173 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 4) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
174 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 3) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
175 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 2) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
176 Ý Thức Ký Hiệu Học (Phần 1) --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
177 Szymborska: Thi Sĩ Trong Thế Giới Hôm Nay --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
178 Giới Thiệu Kelli Russell Agodon: Thi Sĩ Hoa Kỳ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
179 Giới Thiệu Maya Angelou: Thi sĩ Hoa Kỳ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
180 Giới Thiệu Thơ Công Huân Hoa Kỳ 1990: Mark Strand --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên

Trang 9 / 13

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine