"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Nguyễn-Du, Homère Và Bệnh Dịch --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
22 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 18 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
23 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 17 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
24 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 16 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
25 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 15 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
26 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 14 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
27 Thơ Phan Huy Ích Viết Dưới Triều Vua Quang-Trung --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
28 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 13 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
29 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 12 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
30 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 11 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
31 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 10 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
32 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 9 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
33 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 8 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
34 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 7 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
35 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 6 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
36 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 5 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
37 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 4 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
38 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 3 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
39 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 2 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
40 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 1 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ

Trang 2 / 12

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine