"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 3 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
42 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 2 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
43 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 1 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
44 Bài Dần-Nhập Sử Thi Odyssée --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
45 Ngô Thì Nhậm Đi Sứ Báo Tang Vua Quang-Trung --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
46 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homère (Bài 25) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
47 Sử Thi Illiade - Thi Hào Homère (Bài 24) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
48 Sử Thi Illiade - Thi Hào Homere (Bài 23) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
49 Sử Thi Illiade - Thi-Hào Homère (Bài 22) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
50 Ngô Thì Nhậm Đề Thơ Trên Bình-Phong Vua Quang-Trung --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm TRọng Chánh
51 Sử Thi Iliade - Thi-Hào Homère (Bài 21) --- Viện Tài-Liêu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ
52 Ngô Thì Nhậm (1751-1802) - Cúc Thu Bách Vịnh --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
53 Sử Thi Iliade - Thi-Hào Homère (Bài 20) --- Viện Tài-Liêu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
54 Cúc Thu Bách Vịnh -- Phan Huy Ích --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
55 Sử Thi Iliade - Thi-Hào Homère (bài 19) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
56 Sử Thi Iliade - Thi-Hào Homère (bài 18) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
57 Thành Thăng-Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuân --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
58 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homère (bài 17) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
59 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homere (bài 16) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
60 Nguyễn Hành (1771-1824) Minh Quyên Thi Tập --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 3 / 13

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine