"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Poor Little Rich Girl (dài 1 giờ 16 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Irving Cummings
32 Open Road (dài 1 giờ 25 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Uri Singer
33 Grandmother's House - 1989 Tác-Giả: Shelley Mills
34 The Marva Collins Story (dai 1 giờ 41 phút 54 giây) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Clifford Campion
35 Angel City - 1980 (dài 1 giờ 36 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Milkton T.raynor
36 Little Girl Lost (dài 1 giờ 34 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Robert Huddlestion
37 A Long Way Home (dài 1 giờ 31 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Alan Landsburg
38 Chidren Of The Dust (dài 2 giờ 53 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Jayne Bieber
39 A Home of Our Own (dài 1 giờ 26 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Poly Gram
40 A Promise (dài 1 giờ 38 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 20

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine