"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân Gian
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Ăn Sáng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
42 Chia Sẻ --- Phẩm-Vât Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-khảo
43 Tranh phụ-bản: Hải Âu, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
44 Cùng Khốn --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
45 Niềm Tin --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
46 Người Lịch-Sự --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
47 Người Và Cá --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
48 So-Sánh - Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
49 Tranh phụ-bản: Cuồng Nộ, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
50 Không-Khí --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
51 Nghe Nhạc --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
52 Vâng Lời --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
53 Ứng-Khẩu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
54 Hoàn Lại Cho Người --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
55 Cái Cúc Áo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
56 Tranh phụ-bản: Rừng Thu, mầu nước --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
57 Ly Trà --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
58 Làm Thầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
59 Thuyền Không Thể Đắm --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
60 Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Trang 3 / 5

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine