"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân Gian
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Sau Khi Đã Chết --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
22 Vươn Cao --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
23 Con Lừa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
24 Phật Ky-Tô --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
25 Tranh phụ-bản: Vườn Xuân, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
26 Nhân-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
27 Món Quà --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
28 Âm-Điệu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
29 Tương-Xứng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
30 Phụ-Họa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
31 Tranh phụ-bản: Original, mầu nước --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
32 Lời Khuyên --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
33 Thích Ứng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
34 Ngắn Gọn --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
35 Hàng Thiện Trí-Thức --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
36 Trong Bùn Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
37 Tranh phụ-bản: Nắng Lụa Vàng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
38 Mọi Người Đều Vui-Vẻ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
39 Tôi Hành- Động --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
40 Việc Nghĩa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên soạn

Trang 2 / 5

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine