"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân Gian
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Thành-Thật --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
82 Tin Vui Nhất Trong Tuần --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
83 Bắt Đầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
84 Độ-Lượng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
85 Phương-Tiện Và Mục-Đich --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
86 Leo Lên Từ Đáy Vực --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
87 Khác-Biệt --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
88 Thuật Cai-Trị --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
89 Nhân-Tính --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
90 Bất-Khuất--- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
91 Phục-Vụ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
92 Cao-Thượng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
93 Kẻ Phản-Bội--- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
94 Không Cần Nhớ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
95 Chiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số-- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
96 Cái Tâm - Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
97 Tham-Khảo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Trang 5 / 5

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine