"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân Gian
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Xếp Hình Cùng Mẹ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-khảo
62 Tấm Lòng Của Một Vị Vua --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên soạn
63 Chiếc Giầy Của Thánh Nhân --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
64 Nghệ-Thuật của Nhà Danh-Họa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
65 Hành Xử --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
66 Lula --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
67 Vị Mục-Sư Và Cô Gái Nhỏ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
68 Người Bạn Tốt --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
69 Lịch-Sự Và Bén Nhậy --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
70 Thiên-Lệch --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
71 Biết Điều--- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
72 Bài Giảng Biết Đi --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
73 Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
74 Cây Tre --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
75 Cách Chấm Dứt Tranh-Cãi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
76 Chọn Người --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
77 Hy-Sinh --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
78 Vượt Trở-Ngại --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
79 Bàn Tay Nhỏ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
80 Đường Lối Mới -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Trang 4 / 5

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine